ขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ๆ เพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป สำหรับเราเองได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทันต่อความต้องการมากขึ้น